Algemene voorwaarden

 

1.Toepasselijkheid

1.1 GREENTIX is een technisch dienstverlener van een geautomatiseerd CO2-compensatieprogramma en (digitale en fysieke) CarbonCards (hierna ‘Dienst’). GREENTIX is gevestigd op het adres: Stieltjesstraat 114, 3071 JX Rotterdam.
1.2 Deze Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van greentix.org en de inlogomgeving en natuurlijke of rechtspersonen die CarbonCards afnemen of gebruiken.
1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het compensatieprogramma en de inlogomgeving, en bij aanschaf en gebruik van CarbonCards. Door gebruik te maken van het compensatieprogramma, de inlogomgeving of CarbonCards aan te schaffen of gebruiken, ga je akkoord met deze Voorwaarden.

2. Definities

De volgende begrippen zijn in de Voorwaarden aangeduid met een hoofdletter:

• CarbonCard: Het fysieke en/of digitale tegoedbewijs voor GREENTIX, uitgegeven door greentix.org;
• Houder: Een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het bezit van of met toegang tot een CarbonCard;
• IP-Rechten: Alle intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, ontwerprechten en handelsnaamrechten;
• Merk: De in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom op naam van GREENTIX;
• Klant: Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die gebruik maakt van greentix.org, de inlogomgeving, die (een) CarbonCard(s) afneemt of gebruikt;
• Tegoed: Het actuele tegoed op een CarbonCard, dat wil zeggen een vordering van de Houder op GREENTIX;
• Vertrouwelijke Informatie: Alle gegevens, informatie en data in welke vorm dan ook die GREENTIX aan Klant verschaft en die Klant aan GREENTIX verschaft, en die door GREENTIX als vertrouwelijk zijn aangemerkt dan wel waarvan Klant de vertrouwelijkheid redelijkerwijs kan vermoeden.

3. Intellectueel eigendom

3.1 De intellectuele eigendomsrechten op de door GREENTIX ingebrachte content, de CarbonCard en greentix.org (concept, logo, merk, verpakking, etc.) of andere documenten komen aan GREENTIX of haar licentiegevers toe.
3.2 GREENTIX behoudt zich het recht voor om de Dienst te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen (o.a. het design, de werking en de functionaliteiten).

4. CarbonCards

4.1 Algemeen
4.1.1 De CarbonCard kan worden besteld met een tegoed van 140, 420, 840 of 1820 GreenTix.
4.1.2 De CarbonCard is niet heroplaadbaar.
4.1.3 De CarbonCard kan niet gefaseerd geclaimd worden.
4.1.4 De CarbonCard kan alleen ingezet worden om GreenTix te verzilveren op het platform van GREENTIX.
4.1.5 De CarbonCard is een jaar geldig vanaf het moment van uitgifte.
4.1.6 CarbonCards zijn alleen bestemd voor afname door natuurlijke personen, niet handelend uit hoofde van een bedrijf.
4.2 Betalingen en Uitbetalingen
4.2.1 GREENTIX brengt per verkochte CarbonCard een bedrag in rekening als donatie voor de GreenTix, een bedrag voor administratiekosten en in geval van een fysieke CarbonCard een bedrag voor verzending en handeling.
4.3 Intellectueel Eigendom
4.3.1 Alle IP-Rechten van de CarbonCard en greentix.org (concept, logo, merk, verpakking, etc.) komen aan GREENTIX of haar licentiegevers toe.
4.3.2 Het is Klanten niet toegestaan om wijzigingen of toevoegingen op de CarbonCard en/of verpakkingen aan te brengen.

5. Verzending

5.1 Bestelde digitale CarbonCards worden binnen een werkdag per e-mail verzonden.
5.2 Bestelde fysieke CarbonCards worden binnen 5 werkdagen aan de bezorgdienst aangeboden. De bezorgdienst zal bezorging binnen twee werkdagen proberen te realiseren.

6. Retourneren en ontbinding

6.1 De aankoop van afgenomen digitale CarbonCards kan ongedaan gemaakt worden binnen twee weken, mits de GreenTix niet verzilverd zijn. Hiertoe kun je de mail met de vouchercode sturen naar info@GreenTix.org. Wij maken de code ongeldig, en zullen het aanschafbedrag binnen twee weken terugbetalen.
6.2 In geval van bestelde fysieke CarbonCards kan de aanschaf ongedaan gemaakt worden door de CarbonCards binnen twee weken na ontvangst aan ons retour te sturen, mits de vouchercodes niet verzilverd zijn. We maken binnen twee weken na ontvangst van de retourzending het aanschafbedrag van over naar de besteller. Verzend- en handelingskosten vergoeden we in dat geval niet.

7. Slotbepalingen

7.1 Bepalingen uit deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover zij in strijd mochten zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht. Mocht enige bepaling in deze Voorwaarden nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze Voorwaarden niet aan. In een dergelijk geval zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen over de aanpassing van de desbetreffende bepalingen zodanig dat deze wel afdwingbaar is en zoveel mogelijk recht doet aan de intenties van Partijen ten aanzien van de desbetreffende bepaling.
7.2 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Eigen CO2-uitstoot compenseren

Wilt u de CO2-uitstoot van uw bedrijf, een project of een product compenseren? Neem contact met ons op, dan zoeken we een passende manier.